Grondreëls

(soos gewysig in 2017 en 2018)

Die Andrew Murray-prysfonds (hierna genoem die Fonds) wil uitnemendheid in die Christelike media en musiek bevorder deur werk van hoogstaande gehalte in Afrikaans en ander tale van Suid-Afrika te bekroon en toekennings aan verdienstelike persone en instansies te maak.

1)     Die Pryse

1.1   Die Andrew Murrayprys vir algemene  Christelike boeke in Afrikaans word sover moontlik tweejaarliks toegeken aan die skrywer of skrywers van die beste Christelike boek wat in die voorafgaande tydperk (sien 4.5) verskyn het. Alle oorspronklike Afrikaanse Christelike boeke behalwe vakwetenskaplike teologiese werke (sien 1.2) kom vir hierdie prys in aanmerking. Die prys kan bestaan uit ‘n goue penning, ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag.

1.2   Die Andrew Murrayprys vir teologiese boeke in Afrikaans word sover moontlik tweejaarliks toegeken aan die skrywer of skrywers van die beste vakwetenskaplike teologiese boek in Afrikaans wat in die voorafgaande tydperk (sien 4.5) verskyn het. Die prys kan bestaan uit ‘n goue penning, ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag.

1.3    Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir algemene Christelike boeke word sover moontlik tweejaarliks toegeken aan die skrywer of skrywers van die beste Christelike boek wat in die voorafgaande tydperk (sien 4.5) in enige amptelike taal van Suid-Afrika verskyn het, behalwe vakwetenskaplike teologiese boeke (sien 1.4). Indien die wenboek deur ‘n enkele skrywer geskryf is, moet hy/sy ‘n burger van Suid-Afrika of Namibië wees (dubbele burgerskap is in orde). Indien daar meer as een skrywer by die boek betrokke is, moet Suid-Afrikaanse burgers ‘n wesenlike aandeel aan die skryf van die boek gehad het. Die prys kan bestaan uit ‘n trofee, ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag.

1.4   Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys vir teologiese boeke word sover moontlik tweejaarliks toegeken aan die skrywer of skrywers van die beste vakwetenskaplike teologiese boek wat in die voorafgaande tydperk (sien 4.5) in enige amptelke taal van Suid-Afrika verskyn het. Indien die wenboek deur ‘n enkele skrywer geskryf is, moet hy/sy ‘n burger van Suid-Afrika of Namibië wees (dubbele burgerskap is in orde). Indien daar meer as een skrywer by die boek betrokke is, moet Suid-Afrikaanse burgers ‘n wesenlike aandeel aan die skryf van die boek gehad het. Die prys kan bestaan uit ‘n trofee, ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag.

1.5   Die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir opkomende skrywers word sover moontlik jaarliks toegeken aan ‘n opkomende/debuutskrywer(s) in die Christelike media in ‘n amptelike taal van Suid-Afrika. Indien die wenboek deur ‘n enkele skrywer geskryf is, moet hy/sy ‘n burger van Suid-Afrika of Namibië wees (dubbele burgerskap is in orde). Indien daar meer as een skrywer by die boek betrokke is, moet Suid-Afrikaanse burgers ‘n wesenlike aandeel aan die skryf van die boek gehad het. Die prys kan uit ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag bestaan.

2)         Die Toekennings

2.1   Die Andrew Murray-FAK-toekenning vir die bevordering van Christelike musiek word sover moontlik jaarliks uit fondse wat die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (die FAK) beskikbaar stel, toegeken aan ‘n persoon of persone wat ‘n besondere bydrae lewer of gelewer het op die terrein van die Christelike musiek.

2.2 ‘n Spesiale Andrew Murray- of Andrew Murray-Desmond Tutu-toekenning kan, indien en wanneer die UR (sien 4) so besluit, toegeken word aan ‘n persoon/persone of instansie wat ‘n buitengewone bydrae tot enige vorm van Christelike media in ‘n amptelike taal van Suid-Afrika lewer of gelewer het. Die toekenning kan bestaan uit ‘n oorkonde en ‘n kontantbedrag.

3)        Lede van die Fonds

3.1  Die lede van die Fonds bestaan uit een verteenwoordiger van elkeen van die instansies wat op ‘n ooreengekome wyse skenkers van die Fonds is en gekies het om lid van die Fonds te wees.

3.2  In die geval dat ‘n lid bedank of om watter rede ook ophou om ‘n verteenwoordiger van enige van die instansies hierbo genoem, te wees, kan sodanige instansie ‘n ander verteenwoordiger as lid benoem en die UR (sien 4) dienooreenkomstig in kennis stel.

3.3  Die lede van die Fonds vergader minstens een maal per jaar as Ledevergadering. Die Ledevergadering kan sy werk ook per korrespondensie doen.

3.4  Die Ledevergadering kies driejaarliks ‘n voorsitter en ondervoorsitter, kies die lede van die UR (sien 4),  bespreek en neem besluite oor sake wat vir die Fonds van belang is, insluitende finansiële sake en state, en kan sake vir oorweging en/of afhandeling na die UR verwys.

3.5  ‘n Kworum van die Ledevergadering word gevorm deur die aanwesigheid van minstens veertig present (40%) van die lede in persoon of by wyse van volmag. In die geval van ‘n staking van stemme,  het die voorsitter ‘n beslissende stem.

3.6   Die lede van die Fonds beskik oor regspersoonlikheid en die voorsitter mag namens en met goedkeuring van die Ledevergadering geding voer in enige hof in die Republiek van Suid-Afrika.

4)     Die Uitvoerende Raad (UR)

4.1   Die UR bestaan uit sewe (7) lede, onder wie die voorsitter en ondervoorsitter, en word deur die Ledevergadering gekies met termyne wat wissel sodat daar jaarliks minstens twee (2) lede uittree (wat herkiesbaar kan wees).

4.2   Die voorsitter en ondervoorsitter van die Ledevergadering is met termyne van drie jaar elk ook die voorsitter en ondervoorsitter van die UR (sien 3.4).

4.3   Die UR sien toe dat die Fonds in ooreenstemming met die Grondreëls bestuur word, besluit watter pryse wanneer toegeken sal word, keur die wenners se pryse en toekennings en die waarde daarvan goed, in ooreenstemming met par 4.9 en 4.10, en oorweeg enige ander tersaaklike aangeleentheid wat deur die lede van die Fonds of deur die Ledevergadering voorgelê word. Die UR besluit oor maniere waarop die Fonds finansieel versterk kan word, besluit oor beleggings, keur uitgawes goed, sorg jaarliks dat gekontroleerde finansiële state aan die Ledevergadering voorgelê word, en vergader so dikwels as nodig. Notules van vergaderings van die UR word gereeld aan al die lede van die Fonds gestuur vir hulle kennisname.   

4.4   Die UR besluit watter persone en/of instansie(s) op watter wyse verantwoordelik is vir die administrasie van die Fonds en doen daaroor aan die Ledevergadering verslag.

4.5   Die UR nader jaarliks media-instansies om hoogstaande produkte vir die pryse in te skryf wat in die voorafgaande tydperk – die lengte waaroor die UR telkens besluit – die lig gesien het. 

4.6   Die UR mag besluit dat produkte wat nie aldus ingeskryf is nie, vir die pryse oorweeg moet word.

4.7   ‘n Produk mag, waar van toepassing, meer as een keer met goedkeuring van die UR vir pryse oorweeg word.

4.8    Die UR wys kundige persone aan om, onafhanklik van mekaar, die inskrywings vir die verskillende pryse te beoordeel, en die UR met gemotiveerde aanbevelings te dien.

4.9    Die UR besluit in die lig van die aanbevelings watter produkte bekroon moet word. Lede kry per omskrywe die geleentheid om op dié besluit(e) kommentaar te lewer.

4.10  In die geval van toekennings, vra die UR nominasies van lede en besluit daaroor nadat kundiges geraadpleeg is en met kennisgewing aan lede.

4.11  ‘n Gepaste honorarium, soos goedgekeur deur die UR, kan aan beoordelaars gemaak word.

4.12   ‘n Kworum van die UR word gevorm deur die aanwesigheid van vyf (5) lede. In die geval van ‘n staking van stemme, het die voorsitter ‘n beslissende stem. Stemming by wyse van volmag word toegelaat. Die UR kan sy werk ook per korrespondensie of telekonferensie doen. 

5)        Wysiging 

5.1     Hierdie Grondreëls mag ná vooraf kennisgewing van ten minste een en twintig (21) dae en met ‘n tweederde meerderheid deur lede van die Fonds gewysig word.

6)        Ontbinding 

6.1     Indien ‘n tweederde meerderheid van die lede van die Fonds aldus besluit, sal die Fonds ontbind word.

6.2     In die geval van sodanige ontbinding sal die Fonds se beleggings opgeroep, noodsaaklike uitgawes uit die fondse bestry, en die balans oorgedra word na ‘n instansie wat die doelstellings van die Fonds ten beste sal dien.